keroekohus valakia150a

FINSKT HANDARBETE, FINSK INNOVATION, MED 20 ÅRS ERFARENHET

KERO-ekotimmer är plastfritt, ångspärrfritt och utan vertikala limfogar.

Hunton-Nativo-träfiberisoleringen fungerar som konstruktionens hjärta och isolering. Materialet andas garanterat och lämpar sig också för allergiker. Fibrerna avger inget hälsoskadligt damm och isoleringen irriterar varken husets invånare eller byggnadsarbetarna under byggnadsskedet. Träfiberisoleringar är då det gäller värmeisoleringsegenskaperna ett utmärkt alternativ.

Ett hus med träkonstruktion binder också koldioxid och fungerar på det sättet som ett långvarigt koldioxidlager. I en trävillas konstruktioner binds ca 30 ton koldioxid från luften. Det motsvarar de genomsnittliga utsläppen från en bilist under 10 år. Som bäst kan koldioxiden lagras i konstruktionerna i hundratals år. Varje KERO-ekotimmerhus ökar den långvariga koldioxidlagringen i Norden.

 

KERO-ekotimret utvecklades redan på 1990-talet så det är inte frågan om någon ny uppfinning. Väggkonstruktionen är mönsterskyddad och det finns en CITY-husknut som kan användas i byggande på planområde.


Timren, som levereras av Pölkky Oy, har värmebeständig Hunton-träfiberisolering mellan de robusta träytorna. I knutarna finns också träfiberisolering vilket gör att de är varma i ett KERO-ekotimmerhus vilket de inte brukar vara i ett normalt hus.

KERO-ekotimmer 290 mm, U-värde 0,17

1. HUNTON-Nativo-träfiberisolering
2. träfiberisoleringband
3. laxstjärtfog
4. Äkta virke från Norra Finland
5. Hörnbräda

keroekotimmer

Många tror felaktigt att luftgenomsläpplighet är samma sak som materialets förmåga att släppa igenom luft.

Så är det inte.

Luftgenomsläpplighet betyder att fukt kan bindas i materialets fibrer och sedan avdunstar.
Man kan bäst åskådliggöra detta genom att jämföra med kläder: Kläder av konstfibrer andas inte utan fukten kondenseras på klädplaggets yta och värmeisoleringen försvåras.
Ull och andra naturmaterial binder fukten inne i sig och plaggets yta hålls torr och värmeisoleringen fungerar.

Dessutom leds fukten bort och avdunstar från ullfibern liksom från träfiberisoleringen. Det väsentliga är att fukten inte kondenseras i plagget.
Naturfiberisoleringen förhindrar i sin tur att fukt kondenseras i huskonstruktionen.

I ett hus som andas sker luftväxlingen på ett naturligt sätt och även husets invånare andas och mår bättre.

Om huset inte är byggt på ett korrekt sätt
och att det inte andas, är inomhusluftens
kvalitet fullständigt beroende av luftväxlingen.

Konstruktionerna i kerohusen andas men är samtidigt täta
och släpper igenom syre och koldioxid.
Det förekommer alltså inte”flaskfenomen”, utan huset andas naturligt.

 

EKOLOGISKT

• Liten koldioxidavtryck
• Också olika alternativa sätt att värma huset har
iakttagits vid planeringen.
• Timrets andning förbättrar inomhusluften.
• Konstruktionerna innehåller inga hälsovådliga ämnen.
I produktionen används inte heller ämnen som
är skadliga för hälsan eller naturen.